Eiti į pagrindinį turinį
Lietuva

Turinys

1. BENDROJI INFORMACIJA

2. INFORMACIJA MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAMS

3. INFORMACIJA KANDIDATAMS

4. INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

5. INFORMACIJA KLIENTAMS IR (ARBA) TIEKĖJAMS

 6. INFORMACIJA TYRIMŲ SUBJEKTAMS

7. INFORMACIJA RENGINIŲ DALYVIAMS

8. INFORMACIJA MŪSŲ BIURŲ LANKYTOJAMS

9. INFORMACIJA PRANEŠĖJAMS 

1. BENDROJI INFORMACIJA

Mes – „AOP Orphan Pharmaceuticals“ GmbH, Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Viena (Austrija), tel.: + 43 1 503 72 44, faks.: +43 10 503 72 44 5, el. paštas: office@aoporphan.com. Mus atstovauja generalinis direktorius Dr. Martin Steinhart ir Bernhard Nachbaur, LL.M.

 

Be to, remdamiesi BDAR 37 straipsnio 4 dalimi, paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną:

 

Christian Zange, „AOP Orphan Pharmaceuticals“ GmbH

Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Viena, Austrija

el. paštas: data-protection@aoporphan.com

Jūsų duomenis perduodame susijusioms bendrovėms ir išorės paslaugų teikėjams, kurie mums padeda atlikti šias užduotis: saugoti ir administruoti duomenis, aptarnauti informacines technologijas, organizuoti renginius, fotografuoti darbuotojus, tvarkyti darbo užmokesčio apskaitą, teikti teisines konsultacijas, verslo konsultacijas, įdarbinti darbuotojus. Užtikriname, kad tokie paslaugų teikėjai yra kruopščiai atrinkti, sutartimis įpareigoti laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir yra reguliariai audituojami.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos s ribų (toliau – trečiosios šalies subjektas). Tokiais atvejais pagal BDAR 44 straipsnį privalome užtikrinti ne žemesnį duomenų apsaugos lygį nei numatyta pagal BDAR. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad toks trečiosios šalies subjektas gali būti duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas.

 

Jeigu šioje politikoje kalbama apie sprendimą dėl tinkamumo, tai reiškia, kad trečiosios šalies subjektas yra šalyje, teritorijoje arba konkrečiame sektoriuje, kuriame, Komisijos nuomone, užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis. Ši garantija įtvirtinta BDAR 45 straipsnyje.  

 

Jeigu šioje politikoje daroma nuoroda į standartines sutarčių sąlygas, tai reiškia, kad trečiosios šalies subjektas sutinka su ES standartinėmis sutarčių sąlygomis ir todėl sutartimi yra įpareigotas užtikrinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytą apsaugos lygį. Ši garantija įtvirtinta BDAR 46 straipsnio 1 ir 5 dalyse.

 

Jei šioje politikoje nurodome, kad sutikote perduoti duomenis trečiosios šalies subjektui, tai reiškia, kad buvote informuoti apie visas galimas tokio duomenų perdavimo rizikas nesant sprendimo dėl tinkamumo arba kitos garantijos ir, nepaisydami to, sutikote su duomenų perdavimu. Ši garantija įtvirtinta BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punkte. Skaidrumo dėlei atitinkamos rizikos bus paaiškintos atskirai.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį ne tik į 1.3 dalį „Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų“, bet ir į specialius reikalavimus, susijusius su JAV įsisteigusiais trečiųjų šalių subjektais. Perduodant duomenis JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, galimybė remtis ES standartinėmis sutarčių sąlygomis yra ribota. Todėl pabrėžtina, kad tokiais atvejais, kai bus siekiama remtis (arba remiamasi) ES standartinėmis sutarčių sąlygomis:

 

Jūsų asmens duomenys trečiųjų šalių subjektams JAV bus perduodami tik remiantis ES standartinėmis sutarčių sąlygomis, išsamiai išnagrinėjus atitinkamas aplinkybes. Pirmiausia atliekamas rizikos vertinimas ir nustatomas atitinkamų duomenų rūšis bei jautrumas, duomenų tvarkymo apimtis, duomenų tvarkymo tikslas ir neteisėto naudojimosi jais tikimybė. Tuomet tikrinama, ar JAV įsisteigusio trečiosios šalies subjekto sutartinės garantijos ir to subjekto taikomos techninės bei organizacinės priemonės (pvz., duomenų tvarkymas tik ES esančiuose duomenų tvarkymo centruose, šifravimo technologija) pakankamai sumažintų nustatytą riziką. ES standartinėmis sutarčių nuostatomis remiamasi tik tuo atveju, jei įsitikinama, kad išimties tvarka jos taip pat užtikrina pakankamą garantiją ir JAV įsisteigusio trečiosios šalies subjekto atveju.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį ne tik į 1.3 dalį „Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų“, bet ir į specialius reikalavimus, susijusius su JAV įsisteigusiais subjektais. Perduodant duomenis JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, galimybė remtis ES standartinėmis sutarčių sąlygomis yra ribota. Dėl šios priežasties kai kuriais atvejais vienintelė galimybė yra prašyti jūsų sutikimo tokiam perdavimui. Prašome jūsų prieš duodant sutikimą atkreipti dėmesį į toliau nurodytą riziką ir ją apsvarstyti sprendžiant, ar duoti sutikimą, ar ne:

 

Norime pabrėžti, kad duomenų perdavimas į JAV be apsaugos pagal sprendimą dėl tinkamumo, jei tokia situacija susiklostytų, kelia didelę riziką. Ypač atkreiptinas dėmesys į šią riziką:

 

(1) JAV nėra standartinės duomenų apsaugos teisės, ypač tokios, kuri būtų panaši į ES taikomą duomenų apsaugos teisę. Tai reiškia, kad tiek JAV įmonės, tiek valdžios institucijos turi daugiau galimybių tvarkyti jūsų asmens duomenis, ypač rinkodaros, profiliavimo ir (baudžiamųjų) tyrimų vykdymo tikslais. Mūsų galimybės nuo apsaugoti yra labai ribotos.

(2) JAV įstatymų leidėjai suteikia plačią prieigą prie jūsų asmens duomenų teisių (žr. Užsienio žvalgybos stebėjimo įstatymo (FISA) 702 dalį arba Vykdomąjį įsakymą Nr. 12333 kartu su Prezidento politikos 28 direktyva (PPD-28)), o tai neatitinka mūsų teisės supratimo. Visų pirma, prieš suteikiant prieigą neatliekami jokie proporcingumo patikrinimai, kuriuos būtų galima prilyginti Europos Sąjungoje vykdomiems patikrinimams.

(3) Europos Sąjungos piliečiai negali tikėtis veiksmingos savo teisių apsaugos JAV.

(4) Paprastai tokio sutikimo iš jūsų prašysime tik tada, jeigu padarysime išvadą, kad JAV įsisteigęs trečiosios šalies subjektas negali veiksmingai veikti pagal ES standartines sutarčių sąlygas.

 

Šį teiginį pateikiame tik atsargumo sumetimais. Jis taikomas tik tuo atveju, jei į jį daroma nuoroda šioje politikoje. Gali būti, kad šia galimybe nesinaudosime.

Pagal BDAR turite tam tikras toliau apibendrintas teises. Visų pirma, turite teisę gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir prašyti savo asmens duomenis ištrinti. Turite teisę apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą. Be to, turite galimybę dėl mūsų pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Atkreiptinas dėmesys, kad šios teisės nėra absoliučios ir joms gali būti taikomos atitinkamuose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytos sąlygos ir išlygos. Todėl negalime garantuoti, kad visi su pirmiau nurodytomis teisėmis susiję jūsų prašymai bus patenkinti.

2. INFORMACIJA MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Šios privatumo politikos 2 skirsnis skirtas visiems asmenims, kurie lankosi mūsų svetainėje.

Duomenų valdytojas reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valstybės instituciją, įstaigą ar kitą instituciją, kuri savarankiškai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai jūsų duomenys yra tvarkomi jums naudojantis šia interneto svetaine, mes esame duomenų valdytojai, kaip apibrėžta BDAR; žr. 1.1 dalyje pateiktą informaciją apie mus ir mūsų duomenų apsaugos pareigūnus.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamiesi šioje privatumo politikoje nustatyta teisine prievole tvarkyti duomenis pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

2.4.1. Bendra informacija apie šioje politikoje nurodytų duomenų tvarkymo operacijų tikslą ir teisinį pagrindą:

(1) Duomenų tvarkymo operacijų tikslas yra nurodytas toliau pagal kiekvieną atskirą duomenų tvarkymo priemonę.  

(2) Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenis leidžiama tvarkyti, jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.  

(3) Sutikimą galite duoti naudodamiesi slapukų informacine juosta arba spustelėdami žymimąjį langelį.  

(4) Profiliavimas nevykdomas, nebent tai aiškiai nurodyta toliau.

 

2.4.2. Bendra informacija apie duomenų saugojimo terminą vykdant šioje politikoje nurodytas duomenų tvarkymo operacijas:

(1) Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol neatšaukėte savo sutikimo.

(2) Jeigu savo sutikimą atšauksite, su jūsų sutikimu susijusią informaciją (t. y. sutikimo davimo faktą, taip pat jo laiką ir būdą) (sutikimo statusas) saugosime tol, kol pasibaigs visi civilinėje teisėje numatyti reikalavimų remiantis BDAR senaties terminai, kurie dažniausiai trunka trejus metus po sutikimo atšaukimo. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su BDAR 5 straipsnio 2 dalimi arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas kartu su Austrijos civilinio kodekso (ABGB) 1489 dalimi.

(3) Tik tuo atveju, jeigu po jūsų asmens duomenų tvarkymo remiantis jūsų sutikimu pradėsime sutartinius santykius, tam tikrus jūsų duomenis atitinkamai saugosime tol, kol baigsis teisės aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalys ir Austrijos komercinio kodekso (UGB) 212 dalis. Atitinkamais atvejais privalome saugoti šiuos jūsų asmens duomenis:  

(i) apskaitos dokumentuose ir įrašuose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalis privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos mokesčių kodekso 132 dalimi);

(ii) apskaitos dokumentuose, aprašuose, pradiniuose balansuose, metinėse ataskaitose, įskaitant vadovybės ataskaitas, konsoliduotose ataskaitose, įskaitant grupės vadovybės ataskaitas, gautuose dalykiniuose raštuose, išsiųstų dalykinių raštų kopijose ir užsakymų kvituose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos komercinio kodekso 190 dalį privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos komercinio kodekso 212 dalimi).

 

2.4.3. Informacija apie sutikimo atšaukimą:

(1) Jeigu gauname jūsų sutikimą tvarkyti duomenis, turite teisę šį sutikimą bet kada atšaukti ir atšaukimas galioja būsimam duomenų tvarkymui. Tai galite padaryti susisiekę su mumis 1.1 dalyje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

(2) Be to, norime atkreipti dėmesį, kad jūsų asmens duomenys bus ir toliau tvarkomi gauto sutikimo ribose. Šie duomenys apima identifikacinius duomenis (pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir IP adresą) ir sutikimų registro duomenis (laiką, statusą ir sutikimo apimtį). Toks duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu kartu su BDAR 7 straipsnio 1 dalimi. Tai būtina siekiant įrodyti, jog davėte sutikimą.  

2.4.4. Duomenų tvarkymas naudojant „Matomo“.  

(1) Naudotojų elgsenai mūsų interneto svetainėje analizuoti naudojame atvirojo kodo žiniatinklio analitikos platformą „Matomo“ (buvusi „Piwik“). Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: šiuo įrankiu jūsų kompiuteryje įdiegiamas slapukas, kuris sudaro galimybę atpažinti jūsų naršyklę. Slapukai yra tekstinės jūsų kompiuteryje išsaugomos rinkmenos, leidžiančios analizuoti jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Nors gautus duomenis saugome savo pačių serveryje Europos Sąjungoje ir dėl to paslaugų teikėjas negauna jokių jūsų duomenų, atsargumo dėlei norėtume jus informuoti, kad daugiau informacijos apie šio analitikos įrankio užtikrinamą duomenų apsaugą galite rasti čia: https://matomo.org/gdpr-analytics. Daugiau informacijos apie tai, kaip šiuo įrankiu apdorojami duomenys, rasite čia: https://matomo.org/feature-overview/.  

(2) Naudodamiesi „Matomo“ tvarkome šiuos duomenis: jūsų IP adresą (nuasmenintą); peržiūrėtą polapį ir jo peržiūros laiką; puslapį, iš kurio patekote į mūsų svetainę (nukreipiantįjį puslapį); informaciją apie naudojamą naršyklę ir įskiepius; naudojamą operacinę sistemą ir ekrano skiriamąją gebą; mūsų interneto svetainėje praleistą laiką ir peržiūrėtame polapyje pasirinktus puslapius. Tai darydami, jūsų duomenis nuasmeniname. Norėdami slapukus išjungti, spustelėkite ČIA.

2.4.5. Duomenų tvarkymas naudojantis „Facebook“

(1) Mes naudojamės minėta socialinių medijų svetaine. Šias paslaugas teikia „Facebook Inc.“, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV. Jeigu esate įsikūrę už JAV ir (arba) Kanados ribų, atsakingas juridinis asmuo – „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Airija. Mes neturime įtakos jų renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms. Taip pat mums nežinoma visa duomenų rinkimo apimtis, tvarkymo tikslas ar saugojimo laikotarpiai. Be to, neturime jokios informacijos apie šio paslaugų teikėjo surinktų duomenų ištrynimą. Jeigu spustelite mūsų įmonės puslapius, gali būti, kad paslaugų teikėjas gali jūsų duomenis išsaugoti kaip naudotojo profilį ir naudoti reklamos bei rinkos tyrimų tikslais ir (arba) pagal jūsų poreikius konfigūruoti savo interneto svetainę. Turite teisę nesutikti, kad toks naudotojo profilis būtų sukurtas, tačiau, norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite rasti čia: https://www.facebook.com/policy.php.

(2) Tokia apimtimi, kokia šioje platformoje galime daryti įtaką duomenų tvarkymui, duomenis tvarkome siekdami pristatyti mūsų įmonę, analizuoti jūsų elgseną jums sąveikaujant su mūsų įmonės puslapiu socialinės medijos svetainėje ir bendrauti su jumis per šią platformą (jei taikoma, reklamos tikslais).

(3) Asmens duomenis tvarkome atsižvelgdami į konkretų šios socialinių medijų svetainės naudojimą 4 dalyje aprašyta tvarka.

(4) Papildydami bendro pobūdžio nuostatas dėl teisinio pagrindo, taip pat norėtume pateikti jums šią informaciją: jeigu šioje socialinių medijų svetainėje turite paskyrą, teisinis pagrindas – socialinio tinklo paslaugų teikėjui jūsų duotas sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, pagal kurį jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jeigu tai būtina mūsų arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Nuorodos į mūsų įmonės interneto svetaines tarnauja mūsų ekonominiam interesui, o tokiomis nuorodomis jūs naudojatės patys ir savo noru. Visais kitais atžvilgiais atsakomybę prisiima paslaugų teikėjas.

(5) Jeigu ir tiek, kiek analizuojame lankytojų sąveiką su mūsų įmonės puslapiu, pagal duomenų apsaugos teisės aktus ir BDAR 26 straipsnį kartu su „Facebook“ esame laikomi bendrais duomenų valdytojais. Jeigu ir tiek, kiek pavedame „Facebook“ tvarkyti duomenis mūsų vardu, pagal BDAR 28 straipsnį esame laikomi duomenų valdytoju. Šioms duomenų tvarkymo operacijoms netrukdo tai, kad atitinkamais atvejais duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje esantis paslaugų teikėjas. Taip yra todėl, kad tokiu būdu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo atveju, jeigu duodate sutikimą susijusius duomenys perduoti į JAV (žr. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą). Mums tai taikoma, jeigu esame duomenų valdytojas. Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos (žr. Bendrosios dalies skirsnį „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“). Jeigu duomenų tvarkymą kontroliuoja paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, jeigu socialiniame tinkle apsilankote ne dėl kokio nors mūsų interneto svetainėje atlikto veiksmo), mes neperduodame jokių duomenų į JAV ir neprivalome duoti jokių papildomų BDAR 44 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytų garantijų. Bet kuriuo atveju tarp mūsų ir socialinio tinklo teikėjo yra BDAR 26 straipsnyje numatyti santykiai.

(6) Su duomenų tvarkymu susijusi informacija:

 

Šiame socialiniame tinkle turime įmonės puslapį ir atitinkamais atvejais analizuojame: ar šiame puslapyje lankėtės ir kaip; ar reaguojate į socialiniuose tinkluose skelbiamus mūsų pranešimus ir kaip; ar juose nurodytais kanalais bendraujate su mumis ir kaip. Šiuo atžvilgiu taikomas sutikimas, kurį davėte šiam paslaugų teikėjui.  

 

Be to, nuorodą į savo įmonės puslapį yra ir mūsų interneto svetainėje esančioje šio paslaugų teikėjo platformoje. Spustelėję šią nuorodą, pateksite į mūsų profilį. Tokiu atveju duomenis tvarkome pagal pirmiau pateiktas nuostatas dėl lankymosi mūsų įmonės puslapyje, kurio prieglobą teikia šis paslaugų teikėjas.  

 

Mes taip pat naudojame „Facebook Ads“ skelbimus.

 

Šio reklamos įrankio („Facebook Ads“) pagalba socialiniame tinkle „Facebook“ galime atkreipti dėmesį į patrauklius mūsų pasiūlymus. Pagal reklamos kampanijų duomenis galime sužinoti, kiek sėkmingos yra atskiros reklamos priemonės. Tai sudaro mums galimybę stebėti jūsų interesus, rodyti jums aktualią reklamą, padaryti mūsų svetainę įdomesne jums ir sąžiningai apskaičiuoti reklamos išlaidas.

 

Reklamines priemones palaiko jų teikėjas. Jeigu į mūsų interneto svetainę pateksite per reklamą, kurią jums rodo reklamos paslaugų teikėjas, jūsų kompiuteryje bus išsaugotas slapukas. Šiuo slapuku nesiekiama nustatyti jūsų tapatybę. Juo gali būti išsaugomi šie analizuojami duomenys: unikalus slapuko ID, reklamos parodymų skaičius (dažnumas), paskutinis parodymas (aktualu konversijoms po peržiūros) ir atsisakymo informacija (ženklas, kad naudotojas nebenori, kad į jį būtų kreipiamasi).

 

 Naudojant šią priemonę, jūsų naršyklėje automatiškai sukuriama tiesioginė nuoroda į paslaugų teikėjo serverį. Naudojantis šia priemone renkamų duomenų apimčiai ir tolesniam naudojimui mes neturime jokios įtakos, todėl atitinkamai informuojame jus apie tai, ką žinome: integruodamas šios priemonės reklamą, paslaugų teikėjas gali gauti informaciją apie tai, kad peržiūrėjote atitinkamą mūsų svetainės dalį arba spustelėjote kurį nors mūsų skelbimą. Jeigu esate užsiregistravęs šio paslaugų teikėjo siūlomai paslaugai, jūsų apsilankymas gali būti susietas su jūsų paskyra. Netgi jeigu pas šį paslaugų teikėją nesate užsiregistravę arba nesate prisijungę, paslaugų teikėjas gali gauti ir išsaugoti jūsų IP adresą.

 

Tokios stebėsenos galite išvengti šia tvarka:

naudodamiesi atitinkamais savo naršyklės programinės įrangos nustatymais: visų pirma, atsisakę trečiųjų šalių slapukų, negalėsite matyti trečiųjų šalių reklamos;

išjungdami slapukus.

 

Šiuo atveju paslaugų teikėjas yra pasitelktas remiantis BDAR 28 straipsniu.

 

Daugiau informacijos apie tokio pobūdžio skelbimų veikimą ir susijusį duomenų tvarkymą galite rasti: https:// facebook.com/business/ads

 

2.4.6. Duomenų tvarkymas naudojantis „LinkedIn“.

(1) Mes naudojamės minėta socialinių medijų svetaine. Ją teikia „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublinas 2, Airija. Mes neturime įtakos jų renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms. Taip pat mums nežinoma visa duomenų rinkimo apimtis, tvarkymo tikslas ar saugojimo laikotarpiai. Be to, neturime jokios informacijos apie šio paslaugų teikėjo surinktų duomenų ištrynimą. Jeigu spustelite mūsų įmonės puslapius, gali būti, kad paslaugų teikėjas gali jūsų duomenis išsaugoti kaip naudotojo profilį ir naudoti reklamos bei rinkos tyrimų tikslais ir (arba) pagal jūsų poreikius konfigūruoti savo interneto svetainę. Turite teisę nesutikti, kad toks naudotojo profilis būtų sukurtas, tačiau, norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.  

(2)Tokia apimtimi, kokia šioje platformoje galime daryti įtaką duomenų tvarkymui, duomenis tvarkome siekdami pristatyti mūsų įmonę, analizuoti jūsų elgseną jums sąveikaujant su mūsų įmonės puslapiu socialinės medijos svetainėje ir bendrauti su jumis per šią platformą (jei taikoma, reklamos tikslais). Asmens duomenis tvarkome atsižvelgdami į konkretų šios socialinių medijų svetainės naudojimą 4 dalyje aprašyta tvarka.

(3) Papildydami bendro pobūdžio nuostatas dėl teisinio pagrindo, taip pat norėtume pateikti jums šią informaciją: jeigu šioje socialinių medijų svetainėje turite paskyrą, teisinis pagrindas – socialinio tinklo paslaugų teikėjui jūsų duotas sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, pagal kurį jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jeigu tai būtina mūsų arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Nuoroda į mūsų įmonės interneto svetaines tarnauja mūsų ekonominiam interesui, o tokiomis nuorodomis jūs naudojatės patys ir savo noru. Be to, paslaugų teikėjas turi atitinkamas pareigas.

(4) Jeigu ir tiek, kiek analizuojame lankytojų sąveiką su mūsų įmonės puslapiu, pagal duomenų apsaugos teisės aktus ir BDAR 26 straipsnį kartu su šiuo paslaugų teikėju esame laikomi bendrais duomenų valdytojais. Jeigu ir tiek, kiek šiam paslaugų teikėjui pavedame tvarkyti duomenis mūsų vardu, pagal BDAR 28 straipsnį esame laikomi duomenų valdytoju. Šioms duomenų tvarkymo operacijoms netrukdo tai, kad atitinkamais atvejais duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje esantis paslaugų teikėjas, kaip ir šiuo atveju, kai bendradarbiaujama su „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, JAV. Taip yra todėl, kad tokiu būdu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo atveju, jeigu duodate sutikimą susijusius duomenys perduoti į JAV (žr. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą). Mums tai taikoma, jeigu mes esame duomenų valdytojas. Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos (žr. Bendrosios dalies skirsnį „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“). Jeigu duomenų tvarkymą kontroliuoja paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, jeigu socialiniame tinkle apsilankote ne dėl kokio nors mūsų interneto svetainėje atlikti veiksmo), mes neperduodame jokių duomenų į JAV ir neprivalome duoti jokių papildomų BDAR 44 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytų garantijų. Bet kuriuo atveju tarp mūsų ir socialinio tinklo teikėjo yra BDAR 26 straipsnyje numatyti santykiai.

 

2.4.7. Duomenų tvarkymas naudojantis „Xing“.

(1) Mes naudojamės minėta socialinių medijų svetaine. Šias paslaugas teikia „New Work“ SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija. Mes neturime įtakos jų renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms. Taip pat mums nežinoma visa duomenų rinkimo apimtis, tvarkymo tikslas ar saugojimo laikotarpiai. Be to, neturime jokios informacijos apie šio paslaugų teikėjo surinktų duomenų ištrynimą. Jeigu spustelite mūsų įmonės puslapius, gali būti, kad paslaugų teikėjas gali jūsų duomenis išsaugoti kaip naudotojo profilį ir naudoti reklamos bei rinkos tyrimų tikslais ir (arba) pagal jūsų poreikius konfigūruoti savo svetainę. Turite teisę nesutikti, kad toks naudotojo profilis būtų sukurtas, tačiau, norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy. Daugiau informacijos apie šio paslaugų teikėjo vykdomą jūsų duomenų apsaugą rasite čia: https://privacy.xing.com/en.  

(2) Tokia apimtimi, kokia šioje platformoje galime daryti įtaką duomenų tvarkymui, duomenis tvarkome siekdami pristatyti mūsų įmonę, analizuoti jūsų elgseną jums sąveikaujant su mūsų įmonės puslapiu socialinės medijos svetainėje ir bendrauti su jumis per šią platformą (jei taikoma, reklamos tikslais). Asmens duomenis tvarkome atsižvelgdami į konkretų šios socialinių medijų svetainės naudojimą 4 dalyje aprašyta tvarka.  

(3) Papildydami bendro pobūdžio nuostatas dėl teisinio pagrindo, taip pat norėtume pateikti jums šią informaciją: jeigu šioje socialinių medijų svetainėje turite paskyrą, teisinis pagrindas – socialinio tinklo paslaugų teikėjui jūsų duotas sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, pagal kurį jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jeigu tai būtina mūsų arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Nuoroda į mūsų įmonės interneto svetaines tarnauja mūsų ekonominiam interesui, o tokiomis nuorodomis jūs naudojatės patys ir savo noru. Kitais atvejais paslaugų teikėjas turi atitinkamas pareigas.

(4) Jeigu ir tiek, kiek analizuojame lankytojų sąveiką su mūsų įmonės puslapiu, pagal duomenų apsaugos teisės aktus ir BDAR 26 straipsnį kartu su šiuo paslaugų teikėju esame laikomi bendrais duomenų valdytojais.

(5) Su duomenų tvarkymu susijusi informacija:

Šiame socialiniame tinkle turime įmonės puslapį ir atitinkamais atvejais analizuojame: ar šiame puslapyje lankėtės ir kaip; ar reaguojate į socialiniuose tinkluose skelbiamus mūsų pranešimus ir kaip; ar juose nurodytais kanalais bendraujate su mumis ir kaip. Šiuo atžvilgiu taikomas sutikimas, kurį davėte šiam paslaugų teikėjui.  

 

2.4.8. Duomenų tvarkymas naudojantis „Twitter“.

(1) Mes naudojamės minėta socialinių medijų svetaine. Šias paslaugas teikia „Twitter International Company“, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Airija. Mes neturime įtakos jų renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms. Taip pat mums nežinoma visa duomenų rinkimo apimtis, tvarkymo tikslas ar saugojimo laikotarpiai. Be to, neturime jokios informacijos apie šio paslaugų teikėjo surinktų duomenų ištrynimą. Jeigu spustelite mūsų įmonės puslapius, gali būti, kad paslaugų teikėjas gali jūsų duomenis išsaugoti kaip naudotojo profilį ir naudoti reklamos bei rinkos tyrimų tikslais ir (arba) pagal jūsų poreikius konfigūruoti savo svetainę. Turite teisę nesutikti, kad toks naudotojo profilis būtų sukurtas, tačiau, norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://twitter.com/en/privacy.  

(2) Tokia apimtimi, kokia šioje platformoje galime daryti įtaką duomenų tvarkymui, duomenis tvarkome siekdami pristatyti mūsų įmonę, analizuoti jūsų elgseną jums sąveikaujant su mūsų įmonės puslapiu socialinės medijos svetainėje ir bendrauti su jumis per šią platformą (jei taikoma, reklamos tikslais). Asmens duomenis tvarkome atsižvelgdami į konkretų šios socialinių medijų svetainės naudojimą 4 dalyje aprašyta tvarka.  

(3) Papildydami bendro pobūdžio nuostatas dėl teisinio pagrindo, taip pat norėtume pateikti jums šią informaciją: jeigu šioje socialinių medijų svetainėje turite paskyrą, teisinis pagrindas – socialinio tinklo paslaugų teikėjui jūsų duotas sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, pagal kurį jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jeigu tai būtina mūsų arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Nuoroda į mūsų įmonės interneto svetaines tarnauja mūsų ekonominiam interesui, o tokiomis nuorodomis jūs naudojatės patys ir savo noru. Kitais atvejais paslaugų teikėjas turi atitinkamas pareigas.

(4) Jeigu ir tiek, kiek analizuojame lankytojų sąveiką su mūsų įmonės puslapiu, pagal duomenų apsaugos teisės aktus ir BDAR 26 straipsnį kartu su šiuo paslaugų teikėju esame laikomi bendrais duomenų valdytojais. Jeigu ir tiek, kiek šiam paslaugų teikėjui pavedame tvarkyti duomenis mūsų vardu, pagal BDAR 28 straipsnį esame laikomi duomenų valdytoju. Šioms duomenų tvarkymo operacijoms netrukdo tai, kad atitinkamais atvejais duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje esantis paslaugų teikėjas, kaip ir šiuo atveju, kai bendradarbiaujama su „Twitter, Inc.“, 1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103 JAV. Taip yra todėl, kad tokiu būdu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo atveju, jeigu duodate sutikimą susijusius duomenys perduoti į JAV (žr. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą). Mums tai taikoma, jeigu mes esame duomenų valdytojas. Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos (žr. Bendrosios dalies skirsnį „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“). Jeigu duomenų tvarkymą kontroliuoja paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, jeigu socialiniame tinkle apsilankote ne dėl kokio nors mūsų interneto svetainėje atlikti veiksmo), mes neperduodame jokių duomenų į JAV ir neprivalome duoti jokių papildomų BDAR 44 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytų garantijų. Bet kuriuo atveju tarp mūsų ir socialinio tinklo teikėjo yra BDAR 26 straipsnyje numatyti santykiai.

 

2.4.9. Duomenų tvarkymas naudojantis „Google Ads“.

(1) Mes naudojamės minėta socialinių medijų taikomąja programa. Šias paslaugas teikia „Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Jeigu jūs esate Europos ekonominėje erdvėje, jūsų duomenis taip pat tvarko „Google Ireland“ Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

(2) Tokia apimtimi, kokia šioje platformoje galime daryti įtaką duomenų tvarkymui, duomenis tvarkome siekdami pristatyti mūsų įmonę, analizuoti jūsų elgseną jums sąveikaujant su mūsų įmonės puslapiu socialinės medijos svetainėje ir bendrauti su jumis per šią platformą (jei taikoma, reklamos tikslais). Tai reiškia, kad reklamą „Google“ teikia per reklamos serverius. Naudojami reklamos serverių slapukai, kuriais galima išmatuoti konkrečius sėkmės vertinimo parametrus, pavyzdžiui, reklamos įtraukimą arba naudotojo paspaudimus. Jeigu į mūsų interneto svetainę pateksite per „Google“ reklamą, „Google Ads“ išsaugos slapuką jūsų kompiuteryje. Paprastai šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nėra skirti jūsų tapatybei nustatyti. Kartu su slapuku yra išsaugomi ir analizuojami tokie duomenys kaip unikalus slapuko ID, reklamos parodymų skaičius (dažnumas), paskutinis parodymas (aktualu konversijoms po peržiūros) ir atsisakymo informacija (ženklas, kad naudotojas nebenori, kad į jį būtų kreipiamasi). Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti jūsų interneto naršyklę. Jeigu naudotojas apsilanko tam tikruose reklamos užsakovo interneto svetainės puslapiuose, o jo kompiuteryje įrašyto slapuko galiojimo laikas dar nesibaigė, „Google“ ir užsakovas gali matyti, kad naudotojas spustelėjo reklamą ir buvo nukreiptas į šią svetainę. Kiekvienam reklamos užsakovui priskiriamas skirtingas slapukas. Tai reiškia, kad reklamos užsakovų svetainėse šie slapukai negali būti sekami. Mes patys minėtuose reklamos kanaluose jokių asmens duomenų nerenkame ir netvarkome. Mes tik gauname statistinę analizę iš „Google“. Remdamiesi tokio pobūdžio analize, galime nustatyti, kurios reklamos priemonės yra veiksmingiausios. Jokių papildomų reklaminės medžiagos naudojimo duomenų mes negauname ir negalime pagal šią informaciją nustatyti naudotojų tapatybės. Naudojant rinkodaros priemonę, jūsų naršyklėje automatiškai sukuriama tiesioginė nuoroda į „Google“ serverį. Naudojantis šia priemone, „Google“ renkamų duomenų apimčiai ir tolesniam naudojimui mes neturime jokios įtakos, todėl atitinkamai informuojame jus apie tai, ką žinome: įterpus skelbimus, „Google“ gauna informaciją, kad peržiūrėjote atitinkamą mūsų interneto svetainės dalį arba spustelėjote kurį nors mūsų skelbimą. Jeigu esate užsiregistravę „Google“ siūlomai paslaugai, jūsų apsilankymą „Google“ gali susieti su jūsų paskyra. Netgi jeigu nesate užsiregistravę arba prisijungę „Google“, paslaugų teikėjas gali gauti ir išsaugoti jūsų IP adresą.

(3) Tokios stebėsenos galite išvengti šia tvarka: a) pasinaudodami atitinkamais savo naršyklės programinės įrangos nustatymais: atsisakę trečiųjų šalių slapukų, negalėsite matyti trečiųjų šalių teikėjų reklamos; b) naršyklės nustatymais konversijos stebėjimo slapukus išjungę taip, kad slapukai iš domeno „www.googleadservices.com“ būtų užblokuoti (https://www.google.com/settings/ads), nors šis nustatymas yra ištrinamas, kai ištrinate slapukus; c) su jūsų interesais susijusius paslaugų teikėjo skelbimus, kurie yra savireguliacijos kampanijos „About Adds“ dalis, išjungdami per šią nurodą: http://www.aboutads.info/choices, nors šis nustatymas yra ištrinamas, kai ištrinate slapukus; d) visam laikui jį išjungdami „Firefox“, „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ naršyklėje per nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju kai kurios funkcijos gali būti nebeprieinamos.  

(4) Šioms duomenų tvarkymo operacijoms netrukdo tai, kad atitinkamais atvejais duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje esantis paslaugų teikėjas, kaip ir šiuo atveju, kai bendradarbiaujama su „Google“ LLC. Taip yra todėl, kad aiškiai davėte sutikimą perduoti duomenis į JAV (BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktas). Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos: Bendrosios dalies skirsnis „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“.

 

2.4.10. Duomenų tvarkymas naudojantis „Youtube“.

(1) Mes savo interneto svetainėje naudojame šią vaizdo įrašų platformą arba vaizdo įrašų portalą. Šias paslaugas teikia „Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Jeigu jūs esate Europos ekonominėje erdvėje, jūsų duomenis taip pat tvarko „Google Ireland“ Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://policies.google.com/privacy?fg=1.  

(2) Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: mūsų interneto svetainėje yra „YouTube“ vaizdo įrašų portalo įskiepiai. Peržiūrint puslapį, kuriame yra „YouTube“ vaizdo įrašų, tarp jūsų naršyklės ir „YouTube“ serverio sukuriamas tiesioginis ryšys. Visi vaizdo įrašai įterpiami „išplėstiniu duomenų apsaugos režimu“. Jeigu jokio vaizdo įrašo neįjungiate, jokie duomenys apie jus, kaip naudotoją, „YouTube“ neperduodami. 3 dalyje nurodyti duomenys perduodami tik tuo atveju, jeigu paleidžiate vaizdo įrašus. Šiam duomenų perdavimui mes neturime jokios įtakos. Jeigu naudojatės „Google“ paskyra ir nenorite, kad jūsų profilis būtų susietas su „YouTube“, prieš paspausdami mygtuką turite atsijungti.

(3) Tokiu atveju paprastai tvarkomi šie jūsų duomenys: kai apsilankote interneto svetainėje, „YouTube“ gauna informaciją, kad peržiūrėjote atitinkamą mūsų interneto svetainės tinklalapį. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar naudotojo paskyra, prie kurios prisijungėte, priklauso „YouTube“, ar naudotojo paskyros neturite. Jeigu esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai susieti su jūsų paskyra. „YouTube“ išsaugo jūsų duomenis kaip naudotojo profilį ir naudoja juos reklamos bei rinkos tyrimų tikslais ir (arba) konfigūruodama savo svetainę pagal reikalavimus. Tokia analizė atliekama (net ir neprisijungusiems naudotojams) kuriant pritaikytą reklamą ir informuojant kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą mūsų interneto svetainėje. Turite teisę nesutikti, kad toks naudotojo profilis būtų sukurtas, tačiau, norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į „Youtube“. Daugiau informacijos apie „YouTube“ duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei apimtį rasite privatumo politikoje. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir nustatymų parinktis savo privatumui apsaugoti: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=en.

(4) Taip pat turime įmonės puslapį pas šį paslaugų teikėją. Jeigu šiame įmonės puslapyje apsilankote, paslaugų teikėjas gali tvarkyti jūsų duomenis 3 dalyje nurodyta tvarka.

(5) Šioms duomenų tvarkymo operacijoms netrukdo tai, kad atitinkamais atvejais duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje esantis paslaugų teikėjas, kaip ir šiuo atveju, kai bendradarbiaujama su „Google“ LLC. Taip yra todėl, kad aiškiai davėte sutikimą perduoti duomenis į JAV (BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktas). Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos: Bendrosios dalies skirsnis „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“.

 

2.4.11. Duomenų tvarkymas naudojantis „Vimeo“.

(1) Mes savo interneto svetainėje naudojame šią vaizdo įrašų platformą arba vaizdo įrašų portalą. Paslaugas teikia „Vimeo“, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, JAV. Paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://vimeo.com/privacy.  

(2) Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: mūsų interneto svetainėje yra „Vimeo“ vaizdo įrašų portalo įskiepiai. Kiekvieną kartą, kai lankotės puslapyje, kuriame yra „Vimeo“ vaizdo įrašų, tarp jūsų naršyklės ir „Vimeo“ serverio JAV sukuriamas tiesioginis ryšys.  

(3) Naudodamiesi „Vimeo“ tvarkome šiuos duomenis: išsaugoma informacija apie jūsų apsilankymą ir IP adresas. Sąveikaujant su „Vimeo“ įskiepiu (pvz., paspaudžiant įjungimo mygtuką), ši informacija taip pat perduodama į „Vimeo“ ir ten saugoma. Be to, „Vimeo“ per „iFrame“, kuriame žiūrimas vaizdo įrašas, iškviečia stebėjimo įrankį „Google Analytics“. Stebėjimą vykdo „Vimeo“ ir mes neturime prie jo prieigos.  

(4) Taip pat turime įmonės puslapį pas šį paslaugų teikėją. Jeigu šiame įmonės puslapyje apsilankote, paslaugų teikėjas gali tvarkyti jūsų duomenis 3 dalyje nurodyta tvarka.

 

2.4.12. Duomenų tvarkymas siunčiant naujienlaiškį.

(1) Tam, kad, kai būtina, galėtume jums siųsti naujienlaiškį, tvarkome jūsų duomenis. Skaitmeninius naujienlaiškius siunčiame reguliariai. Iš pradžių jūs pateikiate mums prašomus duomenis naujienlaiškiui užsiprenumeruoti. Atlikus dvigubo prenumeratos patvirtinimo procedūrą (žr. 2 dalį), jūsų duomenis naudojame per naujienlaiškį siųsdami jums reklamą.

(2) Siekdami gauti jūsų sutikimą, naudojame dvigubo prenumeratos patvirtinimo procedūrą. Tai reiškia, kad jums pirmą kartą užsiprenumeravus naujienlaiškį, nurodytu el. pašto adresu siunčiame el. laišką, kuriame prašome patvirtinti sutikimą. Jeigu per [30] dienų registracijos nepatvirtinsite, jūsų informacija bus užblokuota ir po mėnesio automatiškai ištrinta. Be to, išsaugosime naudojamą IP adresą ir kai užsiregistruosite ir patvirtinsite savo . Šios procedūros tikslas – patvirtinti jūsų registraciją ir prireikus išsiaiškinti galimą netinkamą jūsų asmens duomenų naudojimą. Šio asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Pagal šią nuostatą mums leidžiama tvarkyti jūsų duomenis, jeigu tai būtina vykdant mums taikomą teisinę prievolę. Mums taikoma teisinė prievolė įtvirtinta BDAR 7 straipsnio 1 dalyje arba BDAR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis, esame teisiškai įpareigoti dokumentais patvirtinti tai, kad gavome jūsų sutikimą. Tai galime atlikti tik tuo atveju, jeigu jūsų duomenis renkame tikrinimo tikslais. Tikrinimui būtinus duomenis saugome. Jeigu patvirtinate savo sutikimą, saugojimo laikotarpis nesibaigia tol, kol neatšaukiamas jūsų sutikimas arba kol nesibaigia terminas reikalavimams pagal civilinę teisę pareikšti, t. y. paprastai trečiųjų kalendorinių metų, einančių po metų, kuriais atšaukėte savo sutikimą, gruodžio 31 dieną.  

(3) Tokiu atveju paprastai tvarkome šiuos jūsų duomenis: duomenis, kuriuos mums pateikiate norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, ir duomenis, kurių remiantis 2 dalimi mums reikia siekiant įrodyti, jog davėte sutikimą (statuso patvirtinimo duomenys), taip pat, kai taikoma, duomenis apie jūsų sutikimo atšaukimą.

 

2.4.13. Duomenų tvarkymas naudojantis „Sendinblue“.

(1) Mes naudojamės šiuo rinkodaros automatizavimo paslaugų teikėju – „Sendinblue“ GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlynas. Informacijos apie šio paslaugų teikėjo vykdomą jūsų duomenų apsaugą rasite čia: https://sendinblue.com/legal/privacypolicy/ and here: https://www.sendinblue.com/gdpr/.    

(2) Tokiu atveju paprastai tvarkome šiuos jūsų duomenis: visus reklamai naudojamus šioje privatumo politikoje nurodytus duomenis. 

2.5.1. Bendra informacija apie šioje politikoje nurodytų duomenų tvarkymo operacijų tikslą ir teisinį pagrindą.

(1) Toliau nurodytų duomenų tvarkymo operacijų tikslas – sudaryti, vykdyti ir (arba) nutraukti sutartis ir, jeigu taikytina, nemokamus teisinius santykius, pvz., naudojimąsi prisijungimo sritimi.

(2) Atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenis taip pat leidžiama tvarkyti be jūsų sutikimo, jeigu toks duomenų tvarkymas būtinas vykdant sutartį, kurios šalimi esate, arba ikisutartinėms priemonėms.

(3) Profiliavimas nevykdomas, nebent tai aiškiai nurodyta toliau.

 

2.5.2. Bendra informacija apie duomenų saugojimo laikotarpį vykdant šioje politikoje nurodytas duomenų tvarkymo operacijas.

(1) Duomenis išsaugome, jeigu jie būtini sudarant, vykdant ir, jeigu taikytina, nutraukiant sutartį.

(2) Jeigu su jumis sudarome sutartinius santykius (įskaitant naudotojo santykius prisijungimo sričiai), duomenis saugome sutarties galiojimo laikotarpiu ir tol, kol baigiasi teisės aktuose nustatyti saugojimo terminai. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalys ir Austrijos komercinio kodekso (UGB) 212 dalis. Atitinkamais atvejais privalome saugoti šiuos jūsų asmens duomenis:

1. Apskaitos dokumentuose ir įrašuose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalis privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos mokesčių kodekso 132 dalimi).

2. Apskaitos dokumentuose, aprašuose, pradiniuose balansuose, metinėse ataskaitose, įskaitant vadovybės ataskaitas, konsoliduotose ataskaitose, įskaitant grupės vadovybės ataskaitas, gautuose dalykiniuose raštuose, išsiųstų dalykinių raštų kopijose ir užsakymų kvituose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos komercinio kodekso 190 dalį privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos komercinio kodekso 212 dalimi).

2.5.3. Kas nutinka, kai užsiregistruojate ir naudojatės prisijungimo sritimi?

(1) Mūsų svetainėje taip pat yra prisijungimo sritis, skirta tik medicinos ekspertams, kuriems Austrijoje, be kita ko, priskiriami gydytojai, vaistininkai ir kvalifikuotos slaugytojos; pagal Austrijos vaistinių preparatų įstatymą (AMG) prieigą prie informacijos apie receptinius vaistus ir medicininės informacijos privalome suteikti tik medicinos ekspertams ir tik slaptažodžiu apsaugotoje srityje. Jeigu kaip medicinos ekspertas užsiregistruosite, kad galėtumėte naudotis prisijungimu apsaugota sritimi, mes rinksime duomenis, kuriuos pateiksite registracijos proceso metu.

2.5.4. Vidinė sritis taikant „DocCheck®“ registraciją

(1) Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: mūsų svetainėje yra galimybė užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis vidine sritimi, prisijungti ir galiausiai vėl atsijungti. Jeigu registruojatės dėl prieigos prie vidinės srities, mes rinksime duomenis, kuriuos pateiksite registracijos proceso metu. Vidinėje srityje jūsų veiksmai yra registruojami, nes tai būtina sutartiniams santykiams. Jums atsijungus, duomenys ištrinami, jeigu nėra nustatytas saugojimo terminas (žr. nuostatas „Bendra informacija apie duomenų saugojimo laikotarpį vykdant šioje politikoje nurodytas duomenų tvarkymo operacijas“).

(2) Prie vidinės srities prisijungiama per „DocCheck®“, nes prieigą prie informacijos apie vaistinius preparatus galime suteikti tik medicinos ir farmacijos specialistams. Dėl to turite būti anksčiau kaip vartotojas užsiregistravęs „DocCheck®“, o ne pas mus ir ne mūsų svetainėje. Šią paslaugą teikia „DocCheck Medical Services“ GmbH, Vogelsanger Straße 66, 50823 Kelnas. Naudojantis „DocCheck“, galioja jūsų ir „DocCheck“ susitarimai dėl duomenų apsaugos pagal „DocCheck“ privatumo politiką: https://more.doccheck.com/en/privacy/.

Jūsų prisijungimo duomenys bus tikrinami tiesiogiai „DocCheck“ serveriuose; mums šie duomenys nematomi. Mes negauname jokių jūsų, kaip „DocCheck“ naudotojo, asmens duomenų, nebent jūs aiškiai davėte sutikimą dėl tokių duomenų perdavimo (pvz., skiltyje „DocCheck Personal“). 

2.6.1. Bendra informacija apie šioje politikoje nurodytų duomenų tvarkymo operacijų tikslą ir teisinį pagrindą.

(1) Duomenų tvarkymo operacijų tikslas yra nurodytas toliau pagal kiekvieną atskirą duomenų tvarkymo priemonę. Duomenų tvarkymas vykdomas dėl svarbių mūsų teisėtų interesų.

(2) Atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Remiantis šia nuostata, jūsų asmens duomenis taip pat leidžiama tvarkyti be jūsų sutikimo, jeigu tai būtina mūsų arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis.  

(3) Profiliavimas nevykdomas, nebent tai aiškiai nurodyta toliau.

 

2.6.2. Bendra informacija apie duomenų saugojimo laikotarpį vykdant šioje politikoje nurodytas duomenų tvarkymo operacijas.

(1) Duomenis saugome tol, kol jie nebegali būti naudojami mūsų tikslams, pvz., jeigu pareiškiate pagrįstą prieštaravimą (žr. „Informacija apie teisę reikšti prieštaravimą“).

(2) Jeigu po duomenų tvarkymo remiantis teisėtu interesu sudarome sutartinius santykius, duomenis saugosime tol, kol baigsis teisės aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalys ir Austrijos komercinio kodekso (UGB) 212 dalis. Atitinkamais atvejais privalome saugoti šiuos jūsų asmens duomenis:

1. Apskaitos dokumentuose ir įrašuose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos mokesčių kodekso 131 ir 132 dalis privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos mokesčių kodekso 132 dalimi).

2. Apskaitos dokumentuose, aprašuose, pradiniuose balansuose, metinėse ataskaitose, įskaitant vadovybės ataskaitas, konsoliduotose ataskaitose, įskaitant grupės vadovybės ataskaitas, gautuose dalykiniuose raštuose, išsiųstų dalykinių raštų kopijose ir užsakymų kvituose esančius jūsų asmens duomenis pagal Austrijos komercinio kodekso 190 dalį privalome saugoti septynerius metus, saugojimo terminą paprastai skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas atitinkamas dokumentas, pabaigos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos komercinio kodekso 212 dalimi).

 

2.6.3. Informacija apie teisę nesutikti.

(1) Jeigu šioje privatumo politikoje duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t. y. teisėtais interesais, turite teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Tai galite padaryti susisiekę su mumis dalyje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu prieštaravimas yra pagrįstas, mes sustabdysime duomenų tvarkymą.

(2) Jeigu teisėtas interesas grindžiamas tiesioginės reklamos arba rinkodaros interesais, jūsų prieštaravimas visada yra pagrįstas, jei esate identifikuojamas.

 

2.6.4. Interneto svetainės naudojimas informaciniais tikslais.

(1) Jeigu mūsų interneto svetaine naudojatės tik informaciniais tikslais, t. y. jeigu nesiregistruojate kaip naudotojas ir kitaip neperduodate informacijos, mes rinksime šiuos jūsų duomenis: IP adresas; užklausos data ir laikas; laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT); užklausos turinys (konkretus puslapis); prieigos būsena/HTTP būsenos kodas; perduotų duomenų kiekis; svetainė, iš kurios išsiųsta užklausa; naršyklė, operacinė sistema ir jos sąsaja, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.  Šiuos duomenis iš jūsų naršyklės gauname tiesiogiai naudodami slapukus.

(2) Šio duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mūsų svetainės prieinamumą ir atlikti statistinę analizę.

 

2.6.5. Duomenų tvarkymas atsakant į jūsų užklausas dėl duomenų apsaugos.

(1) Turite teisę pareikšti mums pretenziją dėl duomenų apsaugos (žr. 1.6 dalį „Kokios yra jūsų teisės?“). Jei ją pateiksite, mes jūsų prašymą gausime, jį išnagrinėsime ir jums atsakysime. Priešingai nei nurodyta pirmiau pateiktoje informacijoje dėl duomenų saugojimo laikotarpio, šiuos duomenis saugosime iki trečiųjų kalendorinių metų, einančių po metų, kuriais pateikėte prašymą, gruodžio 31 dienos. Pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas kartu su atitinkamomis nuostatomis dėl senaties terminų pagal civilinę teisę.  

(2) Tokiu atveju paprastai tvarkome šiuos jūsų duomenis: jūsų kontaktinius duomenis ir visus jūsų prašymui išnagrinėti būtinus duomenis.

 

2.6.6. Kaip naudojame „Adobe Typekit“?

(1) Mūsų svetainėje naudojami išoriniai „Adobe Typekit“ šriftai. Šią paslaugą teikia „Adobe Systems“ Inc, 345 Park Avenue San Jose, California 95110-2704, JAV. Bendrą informaciją apie tai, kaip paslaugų teikėjas tvarko duomenis, galite rasti "Adobe" privatumo politikoje: https://www.adobe.com/privacy/policy.html (Adobe). Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, jūsų naršyklė tiesiogiai iš „Adobe“ įkelia reikiamus šriftus, kad jie būtų tinkamai rodomi jūsų galutiniame įrenginyje. Sukūrus nuorodą į „Adobe“, „Adobe“ informuojama, kad mūsų interneto svetainė buvo peržiūrėta iš jūsų IP adreso. Paslaugų teikėjas tvirtina, kad, pateikdamas šriftus, jis interneto svetainėse nenustato ir nenaudoja slapukų. Išsamią su tuo susijusią informaciją, kaip naudojantis „Adobe Typekit“ yra naudojami asmens duomenys, ar jie paslaugų teikėjo yra perduodami ir kam, galite rasti čia: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html („Adobe Typekit“). Naudotis šia paslauga netrukdo tai, kad paslaugų teikėjas įsikūręs ne ES, nes jis įsipareigojo laikytis standartinių sutarčių sąlygų. Duomenų tvarkymo tikslas ir atitinkamai mūsų teisėto intereso objektas yra sudaryti sąlygas optimaliai teikti mūsų paslaugas be jokių techninių trikdžių ir, visų pirma, užtikrinti vienodą šriftą mūsų svetainėje.  

 

2.6.7. Kaip naudojame programinę įrangą „Inova“?

(1) Mes naudojame programinę įrangą „Inova“. Šias paslaugas teikia „Inova Software“ SA (INOVA), 50, cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Prancūzija. Daugiau informacijos apie šio paslaugų teikėjo vykdomą jūsų duomenų apsaugą rasite čia: https://inova.io/security-and-performance/ ir https://inova.io/privacy/. Šią priemonę naudojame norėdami užmegzti ryšį ir bendrauti su jumis, o prireikus - užmegzti verslo santykius.

(2) Atidžiai pasirinkome „Inova“ kaip paslaugų teikėją. Tuomet su paslaugų teikėju sudarėme sutartį pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį ir ateityje taip pat atliksime jų auditą su priežastimi ar be jos. Šis teikėjas tvarko jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Dėl išsamios informacijos pateikiame nuorodą į pirmiau pateiktas nuostatas.  

 

2.6.8. Laikinieji slapukai.

(1) Savo interneto svetainėje naudojame laikinuosius slapukus. Visų pirma, tai – seanso slapukai. Šiais slapukais išsaugomi seanso identifikavimo duomenys, kurie sudaro galimybę skirtingas lankytojo naršyklės užklausas priskirti tam pačiam seansui. Tai leidžia atpažinti lankytojo kompiuterį, kai lankytojas grįžta į interneto svetainę.  

(2) Tikslą, kuris taip pat lemia mūsų teisėtą interesą, galima apibūdinti taip: slapukai sudaro sąlygas tinkamai peržiūrėti ir naudoti svetainę.

(3) Šiuo atveju galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis: seanso slapukus. Šiais slapukais išsaugomi seanso identifikavimo duomenys, kurie sudaro galimybę skirtingas jūsų naršyklės užklausas priskirti tam pačiam seansui. Tai leidžia atpažinti jūsų kompiuterį, kai grįžtate į interneto svetainę. Seanso slapukai ištrinami, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę. 

3. INFORMACIJA KANDIDATAMS

3.1.1. Prašymo nagrinėjimo etapu renkame jūsų pateiktus duomenis, kuriuos paprastai sudaro: jūsų vardas ir pavardė; jūsų kontaktiniai duomenys; papildomi duomenys iš jūsų prašymo; ir, jeigu būtina, tai, ką sužinome per pokalbį ir bandomąją darbo dieną. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį prašymo duomenis leidžiama tvarkyti net be kandidato sutikimo, jei jie būtini sprendimui dėl darbo santykių priimti.

3.1.2. Jeigu sudarome darbo santykius, jūsų prašymo duomenis saugome iki teisės aktuose nustatyto saugojimo termino pabaigos. Taikomi šie saugojimo terminai:

Duomenų kategorijaSaugojimo laikotarpis
Duomenys, susiję su pajamų mokesčiu ir prievole jį mokėti – Austrijos mokesčių kodekso 132 dalies 1 punktas:7 metai
Duomenys, susiję su prievole mokėti socialinio draudimo įmokas – Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 68 dalis:3 arba 5 metai
Atsakomybė už išeitines išmokas ir įmonės pensijas po verslo perdavimo – Darbo sutarčių teisės derinimo įstatymo (AVRAG) 6 straipsnio 2 dalis:  5 metai
Nelaimingų atsitikimų darbe įrašai ir ataskaitos – Darbuotojų vidaus apsaugos įstatymo (ASchG) 16 dalis:5 metai
Personalo aprūpinimo ataskaita – Laikinojo įdarbinimo įstatymo (AÜG) 13 dalies 3 punktas:5 metai
Duomenys, susiję su jūsų teise į rekomendaciją – Bendrojo civilinio kodekso (ABGB) 1478 dalis:kol savo teisės atsisakote arba kitais atvejais – 30 metų

3.1.3. Tuo atveju, jeigu darbo santykiai nesudaromi, jūsų prašymo duomenis saugome šešis mėnesius nuo jo atmetimo. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Remiantis šia nuostata, asmens duomenis leidžiama tvarkyti duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis. Mūsų teisėtas interesas įtvirtintas Lygių galimybių įstatymo (GIBG) 15 dalies 1 punkte. Remiantis šia nuostata, bet koks Lygių galimybių įstatymu grindžiamas reikalavimas atlyginti žalą turi būti pareikštas per šešis mėnesius. Šis laikotarpis prašymo nagrinėjimo metu pradedamas skaičiuoti nuo prašymo atmetimo momento. Mūsų požiūriu, jei skundas nepateikiamas per šešis mėnesius po prašymo atmetimo, laikysime, kad skundo nėra, ir iki to laiko galime saugoti duomenis, kad apsaugotume savo teisėtus interesus (vykdydami gynybą dėl reikalavimo atlyginti žalą). Jeigu teigiate, kad pažeistas diskriminacijos draudimas, duomenis galime saugoti iki teismo proceso pabaigos siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus (vykdydami gynybą dėl reikalavimo atlyginti žalą).

3.1.4. Gavę jūsų sutikimą, jūsų duomenis saugosime tol, kol neatšauksite sutikimo. Sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu ir atšaukimas galioja būsimam duomenų tvarkymui (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame?“).

3.1.5. Teisinės prievolės rinkti šiuos duomenis prašymo nagrinėjimo metu nėra. Tačiau gali būti, kad dėl tam tikros duomenų dalies ar visų duomenų trūkumo jų gali tekti prašyti dar kartą, o reikalaujamų duomenų nepateikus, gali būti neįmanoma įdarbinti.

3.2.1. Jeigu jus domina darbas mūsų įmonėje, mūsų interneto svetainės skiltyje „Karjera“ yra sritis, kurioje galite kreiptis dėl darbo šioje skiltyje nurodytose pareigybėse.

3.2.2. Šioje mūsų svetainės srityje naudojame įdarbinimo priemonę „jobbase.io“, kurią teikia „Prescreen International“ GmbH“, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viena, https://prescreen.io/en/. Šį paslaugų teikėją kruopščiai atrinkome ir pagal BDAR 28 straipsnio reikalavimus su juo sudarėme duomenų tvarkymo sutartį. Informacijos apie pagrindines teisines ir technines sąlygas taip pat galite rasti https://prescreen.io/en/features/information-on-integration/.

3.2.3. Visiems naudojantis šia įdarbinimo priemone gautiems ir atitinkamai kitais kontaktiniais kanalais gautiems prašymams taikomos ir kitos šios politikos nuostatos.

4. INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

4.1.1. Sudarant darbo santykius ir juos sudarius galime rinkti šiuos duomenis: vardas; pavardė; mergautinė pavardė; gimimo data; gimimo vieta; gimimo šalis; kontaktiniai duomenys; sveikatos būklė (ypač dėl negalios); pilietybė; lytis; socialinio draudimo numeris (kai taikoma, socialinio draudimo pažymėjimas); šeimyninė padėtis; darbuotojo numeris (socialinio draudimo fondo); darbuotojo numeris; darbo pradžios data; darbo vieta; pareigų pavadinimas; darbo aprašymas; statusas; pagrindinė / antraeilė darbovietė; mokesčių registracijos duomenys; sąskaitos duomenys; sveikatos draudimas; gydytojo pažymos duomenys; darbo el. pašto adresas; darbo mobilusis telefonas; prieigos prie įvairių klientų ir techninės įrangos duomenys. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį darbuotojo duomenis leidžiama tvarkyti ir be darbuotojo sutikimo, jei tai būtina darbo santykiams palaikyti arba nutraukti.

4.1.2. Jūsų duomenis būtina apimtimi saugosime per visą jūsų darbo santykių laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju iki atitinkamo teisės aktuose nustatyto saugojimo termino pabaigos. Taikomi šie saugojimo terminai:

Duomenų kategorijaSaugojimo laikotarpis
Duomenys, susiję su pajamų mokesčiu ir prievole jį mokėti – Austrijos mokesčių kodekso 132 dalies 1 punktas:7 metai
Duomenys, susiję su prievole mokėti socialinio draudimo įmokas – Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 68 dalis:3 arba 5 metai
Atsakomybė už išeitines išmokas ir įmonės pensijas po verslo perdavimo – Darbo sutarčių teisės derinimo įstatymo (AVRAG) 6 straipsnio 2 dalis:  5 metai
Nelaimingų atsitikimų darbe įrašai ir ataskaitos – Darbuotojų vidaus apsaugos įstatymo (ASchG) 16 dalis:5 metai
Personalo aprūpinimo ataskaita – Laikinojo įdarbinimo įstatymo (AÜG) 13 dalies 3 punktas:5 metai
Duomenys, susiję su jūsų teise į rekomendaciją – Bendrojo civilinio kodekso (ABGB) 1478 dalis:kol savo teisės atsisakote arba kitais atvejais – 30 metų

4.1.3. Šiuos duomenis privalome rinkti ir pagal darbo bei darbo santykių teisės nuostatas. Todėl, jeigu šių duomenų nėra, tai gali reikšti, kad negalėsime su jumis palaikyti tinkamų darbo santykių.

4.2.1. Galime paprašyti padaryti jūsų nuotrauką arba ją naudoti. Jeigu sutiksite, bus padaryta jūsų nuotrauka. Ji bus susieta su jūsų vardu ir pavarde ir skelbiama bet kurioje mūsų interneto arba intraneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir spausdintinėje medžiagoje, pavyzdžiui, įmonės brošiūrose.

4.2.2. Teisinis pagrindas – jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Ši sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti ir atšaukimas galioja būsimam duomenų tvarkymui. Tai galite padaryti susisiekę su mumis pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame“).

4.2.3. Tokiam duomenų tvarkymui netaikomas BDAR 9 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas, nes mes, be kita ko, užtikriname, kad jūsų sutikimas apimtų ir leidimą tvarkyti duomenis pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį, todėl šiuo atžvilgiu taikoma BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta išimtis.  

Mokesčių apskaitai, darbo užmokesčio apskaitai ir kitai mokestinei veiklai esame paskyrę išorinę mokesčių konsultacinę įmonę. Tokia apimtimi, kokia duomenis tvarko ši įmonė, tai nelaikoma užsakomuoju duomenų tvarkymu, o funkcijų perdavimu remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Jūsų teisei nesutikti taikomos 1.6 dalies „Kokios yra jūsų teisės“ nuostatos.

4.4.1. Tvarkome duomenis, susijusius su kiekvienos jūsų darbo dienos laiko pradžia, pabaiga ir pertraukomis, ir susiejame šią informaciją su jūsų vardu ir pavarde.

4.4.2.  Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

4.4.3. Šią informaciją saugome iki atitinkamo saugojimo termino pabaigos (žr. 4.1.2 skirsnį).

4.5.1. Siūlome jums galimybę dalyvauti įmonės pensijų sistemoje. Tam tikslui naudojame įmonės portalo taikomąją programą FINABRO, kurią teikia FINABRO GmbH, Liechtensteinstraße 55/8, 1090 Viena (Austrija). Ją tvarkyti duomenis pasitelkėme remdamiesi BDAR 28 straipsniu. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.finabro.at ir čia: https://www.finabro.at/bav/unternehmen/. Šiuo atveju tvarkome visus teisiniams santykiams vykdyti, sudaryti ir nutraukti bei įmonės pensijų sistemai vykdyti būtinus duomenis, įskaitant jūsų vardą, pavardę ir adresą, jūsų darbo užmokesčio apskaitos ir darbinio statuso duomenis.

4.5.2. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, tai yra, jūsų sutikimas. Sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi į mus pirmiau nurodytais kontaktiniai duomenimis (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame“).

 

Šią informaciją saugome iki atitinkamo saugojimo termino pabaigos (žr. 4.1.2 dalį) arba, jei tai įvyks anksčiau, tol, kol atsiimsite savo sutikimą. 

4.6.1. Naudojame įrankį „Adobe Sign“. Šias paslaugas teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 (Airija). Papildomus kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.adobe.com/de/about-adobe/impressum.html. Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: kai prašote prieigos prie mūsų produktų, jūsų parašą galime gauti per šį pasirašymo paslaugos teikėją. Jis pasitelktas remiantis BDAR 28 straipsniu. Šio paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://www.adobe.com/privacy.html. Daugiau informacijos apie šio paslaugų teikėjo vykdomą jūsų duomenų apsaugą rasite čia: https://www.adobe.com/de/privacy/policies-business/esign.html.  

4.6.2. Šiuo atveju galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis: šio paslaugų teikėjo priemonėmis užfiksuojamas jūsų parašas ir jo pateikimo laikas. Daugiau informacijos apie jo vykdomą duomenų tvarkymą rasite čia: https://acrobat.adobe.com/sign.html ir paantraštėje „Produktų pirkimas ir paslaugų užsakymas“.

4.6.3. Paslaugų teikėjas yra „Adobe“ Inc., San Francisco, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 (JAV) subrangovas. Tokiam duomenų tvarkymui remiantis subrangos sutartimi netrukdo tai, kad subrangovas duomenis tvarko už ES ribų. Taip yra todėl, kad su jūsų parašu šioje svetainėje susiję asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu duosite sutikimą atitinkamam duomenų perdavimu į JAV (žr. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą). Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos (žr. Bendrosios dalies skirsnį „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“). 

5. INFORMACIJA KLIENTAMS IR (ARBA) TIEKĖJAMS

5.1.1. Pirmojo kontakto metu renkame jūsų pateiktus duomenis. Galime rinkti šiuos duomenis: vardą ir pavardę; kontaktinius duomenis; su pasiūlymu susijusius duomenis, jei taikoma; su jūsų pareigomis jūsų arba, jei taikoma, jūsų darbdavio įmonėje susijusius duomenis. Tokio kontakto priežastį žinote tik jūs ir pagal tai nustatomas duomenų tvarkymo tikslas. Jeigu tai susiję su konkrečiais sutartiniais santykiais, jų pradėjimu, vykdymu arba nutraukimu, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tokiu atveju duomenis bet kuriuo atveju saugosime iki teisės aktais nustatyto saugojimo termino, kuris paprastai yra septyneri metai, pabaigos. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, kuriuo remiantis asmens duomenys gali būti tvarkomi ir be atitinkamo asmens sutikimo, jeigu tai būtina duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Bendravimas ne sutartinių santykių metu atitinka mūsų tarpusavio interesus. Jūsų duomenis saugosime tol, kol bus pasiektas iš teisėto intereso kylantis tikslas.

5.1.2. Jeigu sudarysime sutartinius santykius, jūsų duomenis tvarkysime sutartinių santykių vykdymo ir, jei taikytina, jų nutraukimo tikslais. Paprastai tai apima būtent su sutartimi susijusius duomenis. Tokiu atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Bet kuriuo atveju saugosime iki teisės aktais nustatyto saugojimo termino, kuris paprastai yra septyneri metai, pabaigos. 

5.2.1. Pirmiau nurodytus duomenis (žr. 5.1 dalį „Kaip tvarkome jūsų duomenis per pirmąjį kontaktą ir po jo?“) ir su sutartimi susijusių ryšių turinį naudosime siųsdami jums rinkodaros medžiagą. Rinkodarai bus naudojami visi ryšių palaikymo būdai, kurių duomenis mums pateikėte. Rinkodaros medžiagos turinį pagal konkrečias mūsų vykdomos veiklos sritis sudaro visi mūsų pareiškimai, kuriais siekiama skatinti mūsų prekių pardavimą arba paslaugų teikimą. Tai visų pirma apima (tuo neapsiribojant): reguliarius ir pavienius naujienlaiškius; kvietimus; klientų pasitenkinimo apklausas; konkrečių produktų ir paslaugų pasiūlymus.

5.2.2. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Remdamiesi šia nuostata, jūsų duomenis galime tvarkyti, jeigu tai būtina mūsų teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už šiuos interesus yra viršesni jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis. Mūsų teisėtas interesas – tai mūsų interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą, kaip aprašyta 5.2.1 dalyje. Tai, kad mūsų tiesioginės rinkodaros interesas patenka į BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto taikymo sritį, paaiškinta ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 konstatuojamosios dalies pabaigoje. Joje teigiama: „Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti vertinamas kaip atliekamas vadovaujantis teisėtu interesu.“ Be to, mūsų interesus pagrindžia tai, kad mus siejo ar atitinkamai tebesieja teisiniai santykiai, o tai reiškia, kad šiuo metu jūs tikitės gauti rinkodaros medžiagą. Jūsų interesai yra tinkamai apsaugoti, nes mes jus išsamiai informuojame ir pripažįstame jūsų besąlyginę teisę nesutikti ir šiuo tikslu nustatėme būtinas technines procedūras. Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu, susisiekę su mumis kuriais nors pirmiau nurodytais kontaktiniai duomenimis (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame?“) arba spustelėdami iš mūsų gauto rinkodaros pranešimo pabaigoje esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą.

5.2.3. Saugojimo laikotarpiui taikomas 5.1 dalis „Kaip tvarkome jūsų duomenis per pirmąjį kontaktą ir po jo?“. Jeigu prieštaraujate duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais, duomenys šiais tikslais nebebus naudojami.

5.2.4. Teisinės prievolės tvarkyti tokius duomenis rinkodaros tikslais nėra. 

5.3.1. Mūsų įmonėje ar jos dalyse pagal įmonių teisę gali būti vykdomi pakeitimai. Tokiu atveju, be kita ko, turime galimybę restruktūrizuotis parduodami savo įmonės dalis (skaidymas) arba susijungdami su kita įmone. Skaidymo atveju veiklą kaip įmonė tęsime, perduodami dalį savo turto vienam ar keliems kitiems veikiantiems arba naujiems juridiniams asmenims. Susijungimo atveju visą savo įmonę perduosime kitam veikiančiam arba naujai įsteigtam juridiniam asmeniui.

5.3.2. Nepaisant pakeitimų, dėl kurių bus priimtas sprendimas pagal įmonių teisę, pobūdžio, gali būti, kad mūsų surinkti jūsų duomenys bus perduoti naujam juridiniam asmeniui – už užmokestį, jeigu taikytina. Netgi yra tikimybė, kad tai yra pagrindinė pakeitimų pagal įmonių teisę priežastis ir svarbus su kainodara susijęs veiksnys.

5.3.3. Jūsų duomenų perdavimui jūsų sutikimas, kaip nurodyta 5.3.2 dalyje, nėra būtinas. Taip yra todėl, kad tokiam perdavimui netaikomas duomenų apsaugos teisės principas, pagal kurį reikalaujama asmens duomenis tvarkyti remiantis sutikimu. Pagal šį BDAR 5 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintą teisinį principą jūsų duomenys turi būti tvarkomi. Šiuo atveju kalbama apie duomenų atskleidimą perduodant, platinant arba kitomis priemonėmis. Tačiau sąvokos „perdavimas“, „platinimas“ ir „kitos pateikimo priemonės“ reiškia, kad duomenų valdytojas, šiuo atveju mes, duomenis siunčia kitam subjektui. O įmonės skaidymo arba susijungimo atveju, kiek tai susiję su jūsų duomenimis, naujasis juridinis asmuo nebūtų laikomas trečiąja šalimi, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 10 dalyje.

5.4.1. Mūsų įmonėje ar jos dalyse pagal įmonių teisę gali būti vykdomi kitokie pakeitimai. Gali būti vykdomas turtinis sandoris. Turtinis sandoris apibrėžiamas kaip bendrovės įsigijimas perleidžiant jos turtą.

5.4.2. Jeigu jūsų duomenų perdavimo metu vis dar turime sutartinių įsipareigojimų, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų produktais, su turtiniu sandoriu susijęs jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pateisinamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Remiantis šia nuostata, asmens duomenys gali būti tvarkomi duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač jeigu duomenų subjektas yra vaikas. Toks duomenų tvarkymo interesas ir yra šiuo atveju. Į klausimą, ar toks interesas egzistuoja, turi būti atsakoma vertinant duomenų tvarkymo tikslą ir, viena vertus, atsižvelgiant į teisinius, ekonominius ir idealistinius interesus, ir, kita vertus, juos plačiai aiškinant atsižvelgiant į pagrindines (Sąjungos) teises. Šiuo atveju esame suinteresuoti, kad mūsų produktų naudotojai po turtinio sandorio ir toliau būtų aptarnaujami. Tai atitinka ir jūsų interesus. Jūs neabejotinai su tokiu duomenų tvarkymu galite nesutikti, kreipdamiesi į mus bet kuriais pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame?“).

5.4.3. Jeigu jūsų duomenų perdavimo metu jau esame įvykdę visas sutartines prievoles, susijusias su jūsų naudojimusi mūsų produktais, jūsų duomenys bus perduodami tik tuo atveju, jei yra kokių nors posutartinių įsipareigojimų arba jeigu tikėtina, kad vis dar turėsite reikalavimų (pvz., reikalavimų dėl paslaugų). Šiuo atveju su turtiniu sandoriu susijusių jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pateisinamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jeigu tokiu atveju būtina vykdyti kokius nors posutartinius įsipareigojimus arba jeigu jūs vis dar turite reikalavimų, duomenų perdavimas yra vykdomas siekiant teisėtų interesų.

5.4.4. Pasiliekame teisę papildomai prašyti jūsų sutikimo, jeigu pagal įmonių teisę vykdant restruktūrizavimą kyla kitų klausimų dėl duomenų perdavimo. Atitinkamai mums žinomus jūsų kontaktinius duomenis tvarkysime, kad galėtume prašyti jūsų sutikimo dėl rinkodaros medžiagos gavimo. Šio asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Pagal šią nuostatą mums leidžiama tvarkyti jūsų duomenis, jeigu tai būtina vykdant mums taikomą teisinę prievolę. Mums taikoma teisinė prievolė įtvirtinta BDAR 7 straipsnio 1 dalyje arba BDAR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis, esame teisiškai įpareigoti dokumentais patvirtinti tai, kad gavome jūsų sutikimą. Tai galime atlikti tik tuo atveju, jeigu jūsų duomenis renkame tikrinimo tikslais. Tikrinamus duomenis saugome. Jeigu patvirtinate savo sutikimą, saugojimo laikotarpis nesibaigia tol, kol neatšaukiamas jūsų sutikimas arba kol nesibaigia terminas reikalavimams pagal civilinę teisę pareikšti, t. y. paprastai po trisdešimties metų. 

5.5.1. Naudojame įrankį „Adobe Sign“. Šias paslaugas teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 (Airija). Papildomus kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.adobe.com/uk/about-adobe/contact/offices.html. Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: kai prašote prieigos prie mūsų produktų, jūsų parašą galime gauti per šį pasirašymo paslaugos teikėją. Jis pasitelktas remiantis BDAR 28 straipsniu. Šio paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://www.adobe.com/privacy.html. Daugiau informacijos apie šio paslaugų teikėjo vykdomą jūsų duomenų apsaugą rasite čia: https://www.adobe.com/privacy/policies-business/esign.html.

5.5.2. Tokiu atveju paprastai tvarkome šiuos jūsų duomenis: šio paslaugų teikėjo priemonėmis užfiksuojamą jūsų parašą ir jo pateikimo laiką. Daugiau informacijos apie paslaugų teikėjo vykdomą duomenų tvarkymą rasite čia: https://acrobat.adobe.com/ sign.html ir paantraštėje „Produktų pirkimas ir paslaugų užsakymas“.

5.5.3. Paslaugų teikėjas yra „Adobe“ Inc., San Francisco, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 (JAV), subrangovas. Tokiam duomenų tvarkymui remiantis subrangos sutartimi netrukdo tai, kad subrangovas duomenis tvarko už ES ribų. Taip yra todėl, kad jūsų parašu šioje svetainėje susiję asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu duosite sutikimą atitinkamam duomenų perdavimu į JAV (žr. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą). Visais atvejais pirmiausia perskaitykite įspėjimus dėl rizikos (žr. Bendrosios dalies skirsnį „Specialūs reikalavimai: sutikimas dėl duomenų perdavimo JAV įsisteigusiems trečiųjų šalių subjektams, įskaitant įspėjimus apie riziką“). 

6. INFORMACIJA TYRIMŲ SUBJEKTAMS

6.1.1. Negalime atmesti galimybės, kad jūsų duomenys gali būti renkami ir tvarkomi atliekant klinikinį tyrimą ir (arba) bandymą. Tokiu atveju yra tikimybė, kad tvarkysime:

a) asmens duomenis, pagal kuriuos jus galima tiesiogiai identifikuoti (pvz., vardą, pavardę, mergautinę pavardę, adresą, socialinio draudimo numerį, nuotraukas ir kt.);

b) pseudonimizuotus asmens duomenis, kai konkretaus asmens tapatybę nustatyti leidžianti informacija yra pašalinama, pakeičiama pseudonimu arba padaroma neatpažįstama. Tačiau net ir laikantis šių priemonių negalima visiškai atmesti galimybės, kad toks asmuo gali būti neleistinai identifikuotas;

c) nuasmenintus duomenis, pagal kuriuos konkretaus asmens identifikavimas yra neįmanomas.

Prireikus mes arba mūsų paskirti subrangovai (pvz., klinikinių tyrimų gydytojai) šiuos duomenis iš jūsų rinks tiesiogiai pokalbyje su jumis, analizuodami atliktas jūsų medicinines apžiūras arba medicininius dokumentus, kuriuos mums pateikėte jūs arba kuriuos gavome iš trečiųjų šalių, remdamiesi konfidencialumo įsipareigojimu ir atitinkamu jūsų sutikimu.

6.1.2. Šiuos duomenis tvarkome klinikinio tyrimo ir (arba) bandymų tikslais. Duomenų tvarkymas apima minėtų duomenų rinkimą, saugojimą, analizę ir, jeigu taikytina, perdavimą. Perduodant duomenis, taip pat taikomi šie reikalavimai: prieiga prie duomenų, pagal kuriuos jus galima tiesiogiai identifikuoti (žr. 6.1.1 a) ), suteikiama tyrime / bandyme dalyvaujančiam medicinos personalui (pvz., klinikinio tyrimo gydytojui ir kitiems tyrimų centro darbuotojams).

6.1.3. 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose nurodyto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – jūsų sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Duomenų rinkimui ir tvarkymui duotą sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami priežasties. Jums atšaukus sutikimą, asmens duomenys nebebus renkami, tačiau iki sutikimo atšaukimo momento surinkti duomenys gali būti toliau tvarkomi atliekant klinikinį tyrimą.

6.1.4. Jūsų duomenis saugome dvidešimt penkerius metus, o terminas pradedamas skaičiuoti klinikiniam tyrimui pasibaigus arba jį nutraukus. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Austrijos vaistinių preparatų įstatymo 46 dalies 2 punktu ir Reglamento (ES) Nr. 536/2014 58 straipsniu.

6.2.1. Vykdant klinikinį tyrimą kai kuriais atvejais (tačiau ne visada) numatomas pseudonimizuotų duomenų perdavimas į šalis už ES ribų (trečiąsias šalis).  

6.2.2. Tokiais atvejais duomenis perduodame tik duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams, kurie duomenis tvarko vietose, dėl kurių Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo (BDAR 45 straipsnis). Jeigu šio reikalavimo neatitinkama, duomenis perduodame tik tuo atveju, jeigu duomenų valdytojai ar tvarkytojai užtikrina tinkamas apsaugos priemones (BDAR 46  straipsnis), pavyzdžiui, sutinka laikytis ES standartinių sutarčių sąlygų. 

6.3.1. Be 6.1.2 dalyje nurodytų reikalavimų dėmesys atkreiptinas į tai, kad šių duomenų paiešką gali atlikti ne tik dalyvaujantis medicinos personalas, bet ir konfidencialumą privalančios užtikrinti nacionalinės bei tarptautinės įgaliotos sveikatos priežiūros institucijos ir atitinkami kompetentingi etikos komitetai, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą klinikinio tyrimo vykdymą ir prireikus apsaugoti bandymo ir (arba) tyrimo dalyvių gyvybę bei sveikatą.

6.3.2. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su atitinkama privaloma įstatymo nuostata. Paprastai (bet ne visada) tai – Austrijos vaistinių preparatų 46 straipsnio 5 dalis.

6.4.1. Pagal BDAR turite pagrindines teises į informaciją, duomenų ištaisymą, ištrynimą, duomenų tvarkymo apribojimą, duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti su sąlyga, jei dėl to klinikinio tyrimo tikslų įgyvendinimas netampa neįmanomas arba nėra žymiai apsunkinamas ir jeigu tam neprieštarauja kitos teisinės nuostatos (žr. „Kokios yra jūsų teisės?“).

6.4.2. Tačiau, priešingai nei nurodyta 6.3.1 ir 1.6 dalyse, būtina atsižvelgti į tai, kad, remiantis Austrijos vaistinių preparatų įstatymo ir Medicinos priemonių įstatymo nuostatomis, neturite BDAR numatytos teisės ištrinti šiame klinikiniame tyrime ir (arba) studijoje tvarkomų savo duomenų. Be to, pagal Vaistinių preparatų įstatymą klinikinio tyrimo atveju teisė į duomenų perkeliamumą netaikoma.

7. INFORMACIJA RENGINIŲ DALYVIAMS

7.1.1. Pirmojo kontakto metu renkame jūsų pateiktus duomenis. Gali būti renkami šie duomenys: vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys; profesiniai duomenys; renginio statuso duomenys. Tokio kontakto priežastį žinote tik jūs ir pagal tai nustatomas duomenų tvarkymo tikslas. Jeigu tai susiję su konkrečiais sutartiniais santykiais – šiuo atveju su dalyvavimu mūsų renginyje – jų pradėjimu, vykdymu arba nutraukimu, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tokiu atveju duomenis saugosime iki teisės aktais nustatyto saugojimo termino, kuris mūsų įmonėje paprastai yra septyneri metai, pabaigos. Visais kitais atvejais teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, kuriuo remiantis asmens duomenys gali būti tvarkomi ir be atitinkamo asmens sutikimo, jeigu tai būtina duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus tais atvejais, kai už tokius interesus yra viršesni duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Bendravimas ne sutartinių santykių metu atitinka mūsų tarpusavio interesus. Jūsų duomenis saugosime tol, kol bus pasiektas iš teisėto intereso kylantis tikslas.

7.1.2. Jeigu sudarysime sutartinius santykius dėl dalyvavimo renginyje, jūsų duomenis tvarkysime sutartinių santykių vykdymo ir, jei taikytina, jų nutraukimo tikslais. Paprastai tai apima būtent su sutartimi susijusius duomenis. Tokiu atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Duomenis saugosime iki teisės aktais nustatyto saugojimo termino, kuris mūsų įmonėje paprastai yra septyneri metai, pabaigos.

7.2.1. Jeigu būtina, fotografuoti ir (arba) filmuoti konkrečiame renginyje esame paskyrę savo darbuotojus ir išorės paslaugų teikėjus. Nuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus rinkodaros tikslais ketiname skelbti savo interneto svetainėje ir intranete, socialinių tinklų profiliuose, naujienlaiškiuose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

7.2.2. Teisinės prievolės rinkti šiuos duomenis nėra. Jeigu nuotraukų ir (arba) vaizdo įrašų nedarome, tai neturės įtakos jums.

7.2.3. Teisinis pagrindas – jūsų sutikimas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu kartu su BDAR 7 straipsniu. Prieš fotografuodami ir (arba) filmuodami, mūsų darbuotojai arba išorės paslaugų teikėjo darbuotojai aiškiai paprašys jūsų sutikimo. Jus fotografuosime ir (arba) filmuosime tik tuo atveju, jei su tuo sutiksite. Norime atkreipti dėmesį, kad sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti kreipdamiesi į mus bet kuriais pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 1.1 dalį „Kas mes esame?“).

7.2.4. Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad jūsų sutikimas atitinkamais atvejais apima ir specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymą remiantis BDAR 9 straipsnio 1 dalimi, o tai reiškia, kad BDAR 9 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas tvarkyti asmens duomenis netaikomas (žr. BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą).

8. INFORMACIJA MŪSŲ BIURŲ LANKYTOJAMS

8.1.1. Jeigu lankysitės mūsų biuruose, atvykus iš jūsų bus renkama ši informacija: vardas, pavardė, el. pašto adresas (neprivaloma), mobiliojo telefono numeris (neprivaloma), „AOP Orphan“ kontaktinis asmuo, atvykimo data, atvykimo laikas, išvykimo data ir išvykimo laikas. Taip pat prireikus galime rinkti duomenis, kurie padeda kovojant su COVID-19 pandemija ir laikantis oficialių reikalavimų. Tokiu atveju duomenis įvesite internetinėje formoje (jeigu taikoma ir jei įmanoma, nuskaitydami QR kodą mobiliuoju galiniu įrenginiu). Duomenis saugosime iki šešių mėnesių po atitinkamo jūsų apsilankymo mūsų biure.

8.1.2. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas arba ikisutartinės priemonės), o asmens duomenų tvarkymo kovos su COVID-19 pandemija tikslais teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su 32 straipsniu. Asmens duomenis pateikti reikalaujama pagal sutartį arba kovos su COVID-19 pandemija atveju – pagal įstatymą. Šių duomenų nepateikus, į mūsų biurus patekti negalima. 

8.2.1. Šiuo atveju paslaugas teikia: „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (JAV). Papildomus kontaktinius duomenis rasite čia: https://support.microsoft.com/. Trumpas šios duomenų tvarkymo operacijos aprašymas: šis paslaugų teikėjas pasitelktas remiantis BDAR 28 straipsniu. Šio paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://privacy.microsoft.com//privacystatement.

8.2.2. Šiuo atveju formai sukurti naudojame „Microsoft Forms“ įrankį.

8.2.3. Pasitelkti šį paslaugų teikėją netrukdo tai, kad jo buveinė yra už ES ribų. Taip yra todėl, kad paslaugų teikėjas įsipareigojo laikytis standartinių sutarčių sąlygų.

9. INFORMACIJA PRANEŠĖJAMS

9.1.1. Saugome (asmens) duomenis, kuriuos pateikiate naudodamiesi pranešėjo priemone (internetu) arba asmeniškai. Informaciją galite pateikti anonimiškai arba asmeniškai.

9.1.2. Duomenys gaunami tik iš informacijos, kurią mums pateikėte savanoriškai, pavyzdžiui, pateikdami vizitinę kortelę.

9.1.3. Duomenis tvarkome siekdami vykdyti savo teisines prievoles ir prireikus su jumis susisiekti.

9.2.1. Duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Direktyva (ES) 2019/1937, kuri iki jos įgyvendinimo Austrijos teisėje yra taikoma tiesiogiai. Šiuo atžvilgiu duomenis tvarkyti reikalauja įstatymas.

9.2.2. Jeigu informaciją saugome tikrinimo tikslais, kaip teisiniu pagrindu remiamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėtas interesas grindžiamas pareiga stebėti ir išsiaiškinti skundus bei turėti galimybę apsiginti nuo su tuo susijusių pretenzijų. Duomenis saugosime iki civilinėje teisėje numatyto atitinkamo saugojimo termino pabaigos, t. y. paprastai trejus metus nuo jūsų pranešimo gavimo. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Bendrojo civilinio kodekso (ABGB) 1489 straipsniu. Šiuo atžvilgiu nėra teisinės prievolės tvarkyti tokius jūsų duomenis.

Mes naudojame priemonę „Lexis WhistleComplete“. Šias paslaugas teikia „LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH & Co KG“ (Austrija). Pranešti galite naudodamiesi šia priemone, kuri mums sudarys galimybę jį gauti, o subrangovams tam tikrais atvejais sudarys galimybę atlikti pirminį vertinimą.