Prejsť na hlavný obsah
Slovensko

Copyright

Všetky údaje a obsah zverejnené na našich webových stránkach sú starostlivo kontrolované a neustále rozširované a aktualizované. Napriek starostlivej kontrole obsahu nemôžeme zaručiť úplnosť, presnosť a aktuálnosť informácií. Táto webová stránka je vám preto poskytnutá bez akýchkoľvek záruk (výslovných alebo implicitných) týkajúcich sa jej obsahu. Preto nezodpovedáme za presnosť informácií ani za to, že sú aktuálne alebo bez chýb. Ďalej vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo konkrétne škody alebo následné škody. Toto vylúčenie platí bez ohľadu na to, či škoda vznikla návštevou našej webovej stránky, jej používaním alebo akýmkoľvek spôsobom súvisí s týmito činnosťami, a zahŕňa (okrem iného) akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusmi, ktoré by mohli ovplyvniť vašu spoločnosť. počítačový hardvér

Autorské práva a ochranné známky

Na obsah tejto webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Slobodné použitie, replikácia a distribúcia týchto dokumentov sa týmto udeľuje iba na nekomerčné použitie za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských právach sa objaví vo všetkých kópiách a toto oznámenie o autorizácii sa objaví aj vo všetkých doplňujúcich dokumentoch. Používanie názvu AOP Health v reklame popri distribúcii týchto dokumentov vyžaduje výslovný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Všetky informácie, dokumenty a ilustrácie na tejto stránke sú majetkom spoločnosti AOP Health a sú určené výlučne na použitie na tejto webovej stránke. Neautorizované použitie akýchkoľvek informácií, dokumentov a ilustrácií z webovej stránky AOP Orphan Pharmaceuticals AG nie je povolené

Zdravotné informácie

Táto webová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa lekárskych a zdravotných tém. Tieto relevantné informácie však neponúkajú alternatívu k odporúčaniam lekárov, farmaceutov alebo iných zástupcov lekárskeho sektora a nemajú sa používať na autodiagnostiku ani na diagnózu ostatných. Vedecké údaje, ako aj informácie týkajúce sa vývoja výrobkov alebo terapií podliehajú prvotnému uverejneniu, a preto sú vždy otvorené akýmkoľvek zmenám.

Links

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré sú úplne nezávislé na tejto webovej stránke. Neprijímame žiadne vyhlásenia ani neposkytujeme záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo pravosti týchto hypertextových odkazov alebo akýchkoľvek informácií alebo obsahu obsiahnutého na iných webových stránkach. Navštevujete ďalšie webové stránky, na ktoré je tento web prepojený, na svoje vlastné riziko.